Generelle retningslinjer for feltforsøk

04.05.2018 (Oppdatert: 30.01.2019)

De generelle retningslinjene inneholder beskrivelse av for hvordan feltforsøkene som utføres i og for NIBIO skal utføres. I tillegg til de generelle retningslinjene som i hovedsak er felles for de ulike kulturene, er det også utarbeidet kulturvise retningslinjer. NIBIO har gjennomført en full gjennomgang av alle retningslinjene våren 2018.

Det er laget en mal for oppsett av en feltplan slik at de feltplanene bygges opp likt og de ulike opplysningene kan finne på samme sted i alle forsøksplanene. Det vil redusere risikoen for feil. Du finner malen i NFTS under "Forsøksplanlegging" og deretter "Kontrollforsøk og tester", eller du kan bruke oppsettet i Word (Vedlegg 1).

I tillegg er det lagt ved et noteringsskjema for registrering av feltopplysning samt dagbok for besøk på feltet (vedlegg 3). I noen forsøksfelt skal det foretas en grundig beskrivelse av jorda. Ett opplegg for dette finner du i vedlegg 4.

Generelle retningslinjer

- Vedlegg 1 Mal for feltplan

- Vedlegg 2 Eksempel på feltkart

- Vedlegg 3 Skjema forsøksopplysninger og feltdagbok SF463-07(003)

- Vedlegg 4 Veiledning utvidet jordbeskrivelse.. Tore Sveistrup 1995.

Medarbeiderne i enhetene som er GEP-godkjent (Good Experimental Practice) har i tillegg retningslinjene for prosedyrer for utføring av plantevernforsøk som krever GEP-standard i "GEP-permen."


SEGES i Danmark har en egen nettside for "Kvalitet i landsforsøgene" som er verdt et besøk!