Retningslinjer for gjennomføring av feltforsøk

I menyen over finner du retningslinjer for gjennomføring av feltforsøk i de ulike kulturene. Samtlige retningslinjer er oppdatert våren 2018. Under de ulike kulturene ligger det også div. andre hjelpemidler. Under Nordic Field Trial System (NFTS) finner du link til nedlasting av programmet, brukerveiledning og noteringsskjemaer du kan skrive ut. God kvalitet i forsøksarbeidet er avgjørende for om resultatene har noen verdi i rådgivingen.

Feltforsøk - Avtale mellom NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving

De to organisasjonene samarbeider nært når det gjelder arbeidet med faglig utvikling gjennom feltforsøk. Det ble våren 2022 undertegnet en ny avtale som regulerer dette samarbeidet, inkludert timepriser for 2022. Avtalen bygger på tidligere avtaler og inneholder også vedlegg som beskriver kostnaden med ulike typer feltforsøk. I henhold til avtalen foretas det en årlig prisjustering.

Avtalen om gjennomføring av feltforsøk 2022.

Prisjustert avtale for 2024.

Unntak fra offentlig anskaffelse.

Oppdatert prisliste og bestillingsskjema per 10/21 for analyser av kornforsøk ved NIBIO Apelsvoll.

Ny nordisk nettside om feltforsøk

Med utspring i samarbeidet rundt NFTS (Nordic Field Trial System) er det etabler et nytt nordisk nettverk (NFTN) som skal styrke samarbeidet om feltforsøk. Nettverket hadde sin første samling hos NIBIO på Apelsvoll i februar.

With this network, we want to initiate co-operation across the Nordic countries in method development, planning, execution, and statistical analysis of field trials. We want to innovate the working methods, automate the processes, challenge the classic analysis methods by inviting younger researchers and people with different backgrounds into the field trial ecosystem.

Se NFTN nettside

Nordic field trial network1

Feltkatalog fra NIBIO Apelsvoll våren 2023

Faltkatalogen inneholde tilbud om feltforsøk innen korn fra avd. Korn og frøvekster og poteter fra avd. Frukt og grønt.

Se feltkatalogen

Kurs i forsøksarbeid 2022

Kurset gjennomføres som fire Teamsmøter i mars/april og praksisdager i juni 2022. Opptak av møtene samt pdf av presentasjonene finner du nedenfor.

Teamsmøte 1, 22. mars. Se opptak.

- Innledning om kurset. Einar Strand, NLR/NIBIO. Se presentasjon.

- Grunnleggende og viktige prinsipper i forsøksplanlegging. Gjennomgang av ulike forsøksplaner og oppsett. Foreleser: Torfinn Torp, NIBIO. Se presentasjon.

Teamsmøte 2, 29. mars.

- Jordsmonnskart til plassering/planlegging av forsøksfelt. Hege Ulfeng, NIBIO. Presentasjon.

- Eksempler på bruk av flybilder for plassering av felt. Einar Strand. NLR/NIBIO. Opptak. Presentasjon.

- Plassering og oppmåling av felt med GPS. Kristian Rindal, NIBIO. Opptak. Presentasjon.

Teamsmøte 3, 5. april.

- Planlegging og feltplassering - dialog med involverte. Einar Strand, NLR/NIBIO. Opptak. Presentasjon.

Teamsmøte 4, 7.april.

- Gjennomføring av feltforsøk i ulike kulturer. Opptak. Presentasjon.

Kurs i forsøksarbeid 2019

NLR inviterer til kurs i forsøksarbeid. Kurset er lagt opp med fem Skype-møter (Skype for business) hver tirsdag i perioden 12. mars til 9. april kl. 09:00 - 10:30. Kurset avsluttes med en praksisdag på Ås 18. juni. Kurset er spesielt tilpasset ansatte i NLR hva gjelder anlegg av forsøk ute hos gårdbrukere, men er åpen for alle ansatte i NLR, NIBIO, NMBU og Graminor som skal arbeide med feltforsøk. Det er i utgangspunktet ingen kursavgift, men det kan påløpe en liten avgift i forbindelse med servering på praksisdagen.

Program:

Skypemøte 1 (12/3): Gjennomgang av ulike forsøksplaner og oppsett. Se presentasjon.

Skypemøte 2 (19/3): Statistikk Del 1 Del 2. Se presentasjon

Skypemøte 3 (26/3): Oversikt over ulike digitale kart og hva de kan brukes til i forsøksarbeidet.

Skypemøte 4 ( 2/4): Planlegging av felt – dialog med feltvert. Se presentasjon

Skypemøte 5 ( 9/4): Gjennomføring av feltforsøk – viktigheten av å gjøre de ulike arbeidsoppgavene til rett tid. Se presentasjon.

Følg linkene i oversikten for å finne opptak av Skype-møtene og pdf av presentasjonene.

GEP- kurs juni 2018

Alle plantevernforsøk som skal legges til grunn for godkjenning av plantevernmidler (ny eller endret etikett) og i forskningsprosjekter skal være utført etter GEP-standard (Good Experimental Practice). NIBIO Bioteknologi og plantehelse har ansvaret for dette i Norge. Kravet gjelder også for enheter i NLR som utfører slike forsøk, og det er krav til opplæring og jevnlig revisjon. I tillegg er det krav om tilfredsstillende lokaler og utstyr for gjennomføring av forsøkene.

Det ble avholdt GEP-kurs på Ås 7. juni ved forsker Kirsten Tørresen som er GEP-ansvarlig i Norge. I alt deltok 20 personer på kurset. Halvparten ansatt i ulike regionale enheter i Norsk Landbruksrådgiving og resten ansatt i NIBIO og i Mattilsynet. Programmet besto av en innedel med gjennomgang av GEP-ordningen og ulike Standardforskrifter for utføring av arbeidet.

Deretter var det en gjennomgang av de praktiske rutinene omkring sprøytearbeidet ved avdelingsingeniør Kjell Wærnhus.

Seinere i sommer vil det bli gjennomført GEP-inspeksjon ved ulike enheter av Peter Kryger Jensen fra Aarhus Universitet i Danmark som er GEP-revisor for Norge.

IMG 5842

Feltforsøk - Reviderte retningslinjer våren 2018

Kunnskap framskaffet gjennom feltforsøk har til ført norsk landbruk store verdier. Forskning og utviklingsarbeid gjennom feltforsøk er imidlertid kostbart og det er viktig at kvaliteten på dette arbeidet er så godt som mulig for at en raskt skal komme fram til pålitelige resultater.

I undermenyen øverst på sida finner du de generelle retningslinjene for anlegg av feltforsøk. Der finner du også retningslinjene for forsøk i ulike kulturer. Retningslinjene ble sist revidert i 2018 og inneholder beskrivelse og prosedyrer for utføring av forsøksarbeid. De medarbeiderne i enhetene som er GEP-godkjent (Good Experimental Practice) har i tillegg retningslinjene i GEP-permen.

Kvaliteten på forsøksarbeidet er viktig

I tillegg til retningslinjene kan det være nyttig å være klar over noen av fallgrubene i forsøksarbeidet. Her finner du et kapittel fra "Handbok for forsøksringene". Dette er ei samling av spørsmål/problemstillinger som kan dukke opp i forskjellige kulturer. Last ned/åpne: Problemer i feltarbeidet

I menyen til høyre finner du mer spesielle retningslinjer for anlegg og stell av forsøk i de ulike kulturene, samt nødvendig informasjon om bruken av NFTS som verktøy i forsøksarbeidet.

Elektroniske notater i forsøksfelt

Det er mulig å registrere observasjoner fra feltene direkte inn i NFTS (Nordic Field Trial System) ved hjelp av nettbrett eller smarttelefon. Se mer.