Kurs i forsøksarbeid 2019

(Oppdatert: 14.03.2019)

Deltagere som gjennomfører hele kurset (Skypemøte 2 er ikke obligatorisk) vil få utstedt Kursbevis. Skypemøte 2 vil bli spilt inn og kan ses i ettertid pga. møtekollisjon internt i NLR.

 

Skypemøte 1 tirsdag – 12.03.2019 kl. 09:00-10:30     Tema: Gjennomgang av ulike forsøksplaner og oppsett

 • Velkommen,
 • Informasjon om kursrekka,
 • Kursbevis, sertifisering
 • info om chattefunksjon – minimum 15 min til spørsmål/chatting på slutten av skypemøtet, kan spørre mellom skypemøtene til einar.strand@nlr.no
 • hva fins av lærebøker,
 • www.feltforsok.no, generelle og spesifikke retningslinjer,

Grunnleggende og viktige prinsipper i forsøksplanlegging

Foreleser: Torfinn Torp, NIBIO

 Representativitet i forsøkene

 Storskala

 • Hvilken verdi har det kontra smårutefelt?
 • Hva får vi ut av det?
 • Hvordan bør man legge opp og gjennomføre storskalafelt?

 Smårutefelt

 • Når velger vi hvilken plan? Bruksområde for ulike typer planer? (blokkforsøk, faktorielle forsøk).
 • Hensikt med tilfeldig fordeling/randomisering
 • Generelle krav til hvor mange planter/potter/trær/evt. areal pr. rute; evt. minimum antall planter for å si noe sikkert
 • Avling: hvor stor del av forsøksruta må være igjen (etter registreringsuttak osv.) for avlingsregistrering?
 • Tommelfingerregler mht. hvor mange gjentak man trenger for å få sikre resultater hvis man har 1 felt, 2 felt i serie, 3 felt i serie osv.
 • Hvordan håndtere feil, bytting av ruter etc. i de ulike planene?
 • Hvordan håndtere deling av gjentak (pga. plassforhold, jordvariasjon etc.).

 Skypemøte 2 – 19.03.2019 kl. 09:00-10:30     Tema: Statistikk  

Forstå planer, valg av type plan, krav til antall felt, forståelse av verdi av resultater

Foreleser: Torfinn Torp, NIBIO

Stikkord til innleder/gjennomføring av møtet:

 • Hvordan definere problemstillingene/hypotesene slik at man får regnet statistikk?
 • Hvorfor regne statistikk?
 • Hva betyr de ulike statistiske uttrykkene (CV%, LSD, signifikansnivå)? Både enkle og kompliserte uttrykk, ta det helt fra bunnen. Hvor stor kan CV % være/kan man godta?
 • Tolking av signifikansnivå og tendenser.
 • Ulike planer (mer detaljert enn på skypemøte 1)
 • I hvilke tilfelle velger man hvilken plan?
 • Tolking av resultater generelt, samspillseffekter,
 • Antall felt i serien, ettårig eller flerårig serie, sammendrag over år. Hvordan bestemme nødvendig antall felt?
 • Hva når vi mister observasjoner i enkelte felt? Hva betyr dette for beregningene?
 • Formel for å regne ut hvor mange gjentak/felt en må ha for å si noe sikkert.
 • Typer analyser (variansanalyse (1- og toveis), og andre)
 • Hvilke aktuelle statistikkprogram har vi for planlegging og beregning av planteforsøk?

 Skypemøte 3 går tirsdag 26/3 kl. 09-10.30 og har tema «Oversikt over ulike kart og hva de kan brukes til»

Som stikkord for denne delen har vi satt opp disse punktene:

 • Innledning: Oversikt over ulike kart og hva de kan brukes til (dvs. ikke bare til forsøk)
 • Bruk av jordkart og satelittbilder
 • Flyfoto f.eks: finne flyfoto som viser variasjon og vise hva slike bilder kan brukes til
 • Hvordan bruke kart og bilder til å finne de gode arealene/spesielle jordarter til forsøk
 • Egnethetskart
 • Annet

 Skypemøte 4 – 02.04.2019 kl. 09:00-10:30     Tema: Planlegging av felt – dialog med feltvert

Gå gjennom generelle retningslinjer for feltforsøk, se også læreboka i forsøksteknikk. Gå gjennom det som skal øves på praksisdagen

Stikkord til gjennomføring/innhold:

 • Gjennomgang av feltplan og utstyr - helst når dette kommer – det kan være feil
 • Finne rett feltvert
  • Hvem har produksjon og jord som passer til forsøksopplegget?
  • Feltvert må være interessert
  • Feltvert må være nøyaktig og ha forståelse for forsøksspørsmålet
  • Lær produsenten å bli en god feltvert!
 • God dialog med feltvert
  • Må ha god nok tid med feltvert
  • Dialogen må starte i god tid før våronna
  • Oppskrift/mal på hva man skal ta opp med feltverten
   • Forsøksplan - gjennomgang – kopi til feltvert
   • Hvor bør forsøket ligge på feltet? (inne i felt, ikke vendeteig, sprøytespor, vanningsspor, jamn jord, helning mm.)
   • Mulighet for å legge vanningsspor/sprøytespor inne i forsøksfeltet
   • Hva skal feltverten gjøre
   • Hva skal feltverten ikke gjøre
   • Hva skal rådgivningsenheten gjøre
   • Skjema for dyrkeropplysninger som trengs kan sendes til feltvert tidlig i vekstsesongen
  • Hvordan merke felt slik at feltvert og de som jobber husker hva som er avtalt
   • Hjørnepinner (bøyelige) – hvor skaffes de? Hvor settes de?
   • Skilt på de språk som er nødvendig (eks. ikke sprøyte, ikke gjødsle osv.)
   • Merkebånd rundt feltet ved høsting – ofte nødvendig!!!
 • Før anlegg:
  • Sjekk utstyr
  • Skaff evt. grunnlagsdata fra feltvert
  • Sjekk om det skal settes ut målere/loggere/feller før forsøket anlegges

 Skypemøte 5 – 09.04.2019 kl. 09:00-10:30     Tema: Gjennomføring av feltforsøk – viktigheten av å gjøre de ulike arbeidsoppgavene til rett tid

Se lærebok om forsøksmetodikk og generelle retningslinjer.

Stikkord til gjennomføring/innhold:

 • Anlegg av felt
  • Oppmåling av felt og enkeltruter
  • Merking av enkeltruter
  • Fastmerker, koordinater
  • Skal det tas jordprøver? Skal de sendes med en gang? Skal de fryses?
  • Gjødsling/setting/såing/planting/sprøyting
  • Sette ut loggere, målere etc.
 • Loggere, plassering, merking av disse. Ta opp loggerne er det første du gjør om høsten!
 • Uttak av representativ prøve
 • Viktigheten av å gjøre arbeidsoppgavene til rett tid!
  • Følg planen! Gjør alle registreringer som står i planen til rett tid! Skal det sjekkes spiring 2 ganger er det en grunn til det! Det er også en grunn til at knoller/planter skal telles.
  • Hvordan sikre informasjonsflyt til alle som jobber med forsøket i enheten slik at ikke noe glipper, spesielt i ferieavvikling
 • Uttak av prøver og målinger som skal gjøres underveis
 • Høsting av felt
  • Uttak av høsteprøver for kvalitetssjekk
  • Veiing av prøver og avling
  • Hvor skal prøver sendes?
  • Skal restavlinga sorteres? Hvordan? Hvem?
  • Hvem skal ha restavling?
 • Innsending av resultater
  • Skal noen skjema innsendes underveis?
  • Skal notater og skjema renskrives? Hvordan? Manuelt/pc
  • Innsending så raskt som mulig – overhold frister!!!
  • Vær nøye på å sende inn all informasjon som behøves
  • Mangler det info – gi beskjed ved innsending, og ettersend så raskt som mulig.
 • Rett utstyr
 • Vekter – kontroll og justering
 • Merkelapper/stikketiketter/ hjørnepinner/såmaskiner/gjødslemaskiner/høstekasser mm.

 

Praksisdag – 18. juni 2018     Tema: Anlegg og stell av forsøksfelt

Sted: Vollebekk, NMBU Ås for korn, poteter, gras og grønnsaker. Veksthus mulig i veksthus på Ås, frukt og bær på annen lokalitet ved NMBU. Også mulighet til å reise til produsenter i nærheten for diskusjon i kultur (potet, grønnsaker).

Siste nyheterFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.